Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

Wydarzenia i aktualności

 • Ochrona danych osobowych

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  REALIZACJA PRAW

  Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału informacyjnego:

  • wysyłając e-mail na adres

  • telefonicznie pod numer: (+48) 774852922

  • wysyłając na adres korespondencyjny:

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

  ul.Pocztowa 6A

  48-100 Głubczyce

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest P. Tomasz Dragan tel.+48733508806 e-mail: t.dragan@huczyński.pl

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  Zgodnie z art.13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głubczycach ul.Pocztowa 6A

  2. dane kontaktowe z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach e-mail: ops@glubczyce.ops.com.pl lub na adres korespondencyjny OPS

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2017r. poz.1985 ze zm.)

  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2017r. poz.180 ze zm.)

  • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr256 poz.2572 ze zm.)

  • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2015r. poz.859 ze zm.)

  • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2017r. poz.1952 ze zm.)

  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2017r. poz.697 ze zm.)

  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2015r. poz.1390 ze zm.)

  • ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny (Dz.U.z 2017r. Poz.1832)

  • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2017r. Poz.1851)

  • ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.z 2016r. Poz.1860)

  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2018r. poz.755 ze zm.)

  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2016r. Poz.645)

  • uchwały z dnia 10 grudnia 2013r. Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

   

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  • zarządcy lokali mieszkaniowych

  • podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną OPS Głubczyce

  • podmioty świadczące OPS Głubczyce pomoc prawną

  • podmioty świadczące OPS Głubczyce usługi informatyczne

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3

  5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

   

  MONITORING WIZYJNY

  Celem monitoringu wizyjnego w jednostce jest:

  1. zwiększenie bezpieczeństwa jednostki oraz osób przebywających na terenie jednostki;
  2. zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom jednostki.
  3. ograniczenie dostępu do jednostki i jego terenu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych;
  4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże);
  5. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
  6. ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
  7. dostarczenie pracownikom ochrony narzędzia do bieżącego podglądu obszarów objętych monitoringiem dzięki któremu mogą podjąć szybszą reakcję na niepokojące zdarzenia;

   

  Data publikacji: 25-05-2018 21:22
 • Rodzina 500+ koordynacja

  Zmiana instytucji realizującej sprawy z koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

  Data publikacji: 19-12-2017 14:40
 • Program Rodzina 500+

  Od 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

  Data publikacji: 17-03-2016 12:34
 • Karta Dużej Rodziny

  Data publikacji:
Zobacz wszystkie
Pogoda
21 października
niedziela
Newsletter
Kalendarz